รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

หางาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

กรุงเทพฯ – ิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ 2. จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอ…แผนที่ภาพถ่ายโดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับ แผนที่ ระบบพิกัด พื้นหลักฐานทางราบ พื้นหลักฐานทางดิ่ง และมาตราส่วนแผนที่ ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์ ความรู้ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เทคนิคและวิธีการสำรวจผลิต แผนที่จากภาพถ่าย การอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับข…

16 August 2017 | 6:48 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments