รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ภาคใต้ – จในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การบริหารการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมแ…รชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตามวัตถุประสงค์การกู้เงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำในการวางแผนการชำระหนี้ การขอผ่อนผันการชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร (4) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา ที่ยั่งยืน (5) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือหรือยกเลิกหนังสืออนุญาตให้สม…

22 October 2017 | 7:07 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments