รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

สมัครงาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 how to cheat on my husband women who cheat reading sex stories free readable adult stories ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำ…หนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด 3.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 4.มีหนังสือรับรองการทำงาน ระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร – ทักษะ รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร…

31 December 2016 | 6:09 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments