รับสมัครฯ ตำแหน่งหน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)

หางาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งหน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)

ดุสิต, กรุงเทพฯ – สำนักข่าวกรองแห่งชาติ วังปารุสกวัน 321 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 women cheat on their husbands reasons people cheat ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : หน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน) อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา แล…สัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑. วิชาภาษาจีน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาจีน โดยการให้สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบ…

19 March 2016 | 3:12 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments