รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

หางาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม – มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : 31500 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : ๑.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการแปล การล่าม ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒.มีประสบการณ์ในการทำวิจัย การเขียนตำรา กา…รเขียนหนังสือ การเรียนการสอน หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ทางด้านการแปล ๓.มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก ๔.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานอื่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (วิชาเอกการแปล) ผลิตผลงานทางวิชาการ อาทิ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ ตำรา บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศ…

24 July 2016 | 7:17 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments