รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

รับสมัครงาน งานว่าง รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

พระนคร, กรุงเทพฯ – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 how to cheat on my husband women who cheat discount card for pharmacy rx coupons ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย discount card for pharmacy rx coupons โดยวิธี : how to cheat husband why do women cheat on husbands women who cheat on husbands why men have affairs husband watches wife cheat how to cheat…จากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง -กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรดF ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง -กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับก…

3 September 2016 | 7:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments