รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ขยายเวชารับสมัครสอบ 12 ก.ค. 59 – 4 ส.ค. 59)

สมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ขยายเวชารับสมัครสอบ 12 ก.ค. 59 – 4 ส.ค. 59)

จังหวัดนนทบุรี – กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ขยายเวชารับสมัครสอบ 12 ก.ค. 59 – 4 ส.ค. 59) อัตราเงินเดือน : ปวส. 13,800 ปวท. 13,010 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเ…วามรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังค…

10 July 2016 | 5:03 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments