รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

สมัครงาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ดุสิต, กรุงเทพฯ – ามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ๔. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย) – ทักษะ – ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล (อัตนัย) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป (อัตนัย) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานสารบรรณและพัสดุ (ปรนัย) วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ – ความรู้ทั่วไป – มนุษยสัมพันธ์ – การสื่อสาร – ความคิดริเร…ณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ๒. มีคว…

31 August 2016 | 7:43 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments