รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หางาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พระนคร, กรุงเทพฯ – ๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ วิธีการประเมิน : – ทักษะ – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel) วิธีการประเมิน : – สมรรถนะ – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ คว…มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0-2665-3777 ต่อ 6061-6067 โทรสาร : 02-280-0427 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ ๒. จัดซื้อ – จัดจ้างครุภัณฑ์ ๓. จัดซื้อ – จัดจ้างหมวดค่าใช้สอ…

10 December 2016 | 7:19 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments