รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

หางาน หางานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย…ู้อื่นได้ดี 7. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอม ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น 9. หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน และบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. รับผิดชอบงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายในหมวดพัสดุและการเงิน 2. จัดทำงานด้านการเงิน-บัญชี ดูและรับผิดชอบการทำบัญชี และสรุปรายงาน และจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน – บัญชี 3. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลข…

10 June 2017 | 5:52 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments