รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B008

สมัครงาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B008

จังหวัดสกลนคร – เอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานองค์กรและบุคคลต่างๆ และปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ ให้ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ ความรู้ แก่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่สนใจ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ 1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100…ตอร์ได้เป็นอย่างดี 4. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้า ได้ดี มีความกระตือรือร้น 5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุม การจัดการงานต่างๆ ภายในงานศูนย์เทคโนโลยี ที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแผนงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบ หนังสือเตรียม…

25 April 2016 | 7:31 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments