รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

หางาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

จังหวัดนนทบุรี – ดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทาง ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย…วามรู้เกี่ยวกับ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาทางห้องปฏิบัติการ(เคมีและจุลชีววิทยา) และระบบ คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่รับโอน…

13 October 2016 | 4:22 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments