รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

งาน งานว่าง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน – ตำบลบ้านแห, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง – หว่าง 6 -18 ปี สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวังเป็นสถานที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กยากไร้ และเด็กยากจน เด็กถูกทารุณกรรม ซึ่งมีอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีเด็กอีกจำนวนมากที่ขาดการดูแลเอาใจใส่และขาดที่พึ่งพิง มูลนิธิบ้านแห่งความหวังจึงได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้น เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ * สงเคราะห์แล…รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง “ด่วน” สถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ Background สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระ…

5 October 2017 | 6:56 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments