รับสมัคร พนักงาน เลขานุการธุรการจัดหาจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน หางาน รับสมัคร พนักงาน เลขานุการธุรการจัดหาจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

สะพานสูง, สะพานสูง, กรุงเทพฯ – ประเทศได้ในบางโอกาส คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 1. ผู้ที่ปฏิบัติงาน ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเลขานุการ จนถึงปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ไม่ น้อยกว่า 4 – 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความรู้งานของฝ่ายก่อสร้าง (โครงการ) 3. สามารถใช้ชวเลข และใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือ จีน เป็น ต้น ซึ่งต้องสื่อสารได้ทั้งการเขียน และการพูด 4. เป็นผู้มีบุคลิก และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วทุกด้าน 5. มีความรับผิดช…บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด เลขานุการ / ธุรการ / จัดหาจัดซื้อ เป็นผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารทุกชนิด เช่น ปริ้น จัดเรียง ซื้อซอง-ยื่นซอง ประกวดราคา , ทำการ นัดหมาย , จัดหาจัดซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างพร้อมจัดส่งให้โครงการตามวันและเวลาของโครงการที่ระบุ ,ให้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง (โครงการ) รวมขึ้นในการบริหารจัดการงานของฝ่ายก่อสร้าง (โครงการ) ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และ เป้าหมายของฝ่ายก่อสร้าง (โครงการ) ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วย…

2 December 2016 | 5:17 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments