วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

สมัครงาน หางาน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าจ้าง ๑.๑ ตำแหน่งครูพิเศษสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายเดือน ๘,๓๔๐ บาท ๒. คุณสมบัติ ๒.๑ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ๒.๒ สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เอกภาษาจีน ๒.๓ มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีน ๒.๔ มีใบประกอบวิชาชีพครู ๒.๕ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาราชการ หรือตามที่สถานศึกษา…กำหนด ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครตนเองตั้งแต่วันที่วันนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๗๔๕๘๙ ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒.๕ ซ.ม. x ๓ ซ.ม. โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ ใบ ๒. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ร.บ. สำเนาประกาศนียบัตร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประชาชน แล…

13 May 2016 | 2:01 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments