วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

สมัครงาน หางาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2.4 ไม่เป็นผ…รับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพ. ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2526 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.4 ใบรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.5 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 5. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 6. วิธีการคัดเลือก วันที่ 9 มกราคม 2560 สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 – 11.00 น. 7. กำ…

27 December 2016 | 11:14 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments