วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

หางาน มองหางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 อัตรา 1.2 สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน 4. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์กา…ดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม จำนวน 1 ฉบับ 5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว 8. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รับสมัครถึงวันที่ : 26 พฤษภาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ท…

21 May 2016 | 3:28 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments