สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส

รับสมัครงาน งานว่าง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส

อำเภอแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย – สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 59 หลักฐานประกอบการสมัครงาน 1. วุฒิการศึกษา 1 ชุด 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป หน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และกา…รประสานงานด้านต่างๆ ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดาริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย งานที่ต้องทำ 1. งานสารบรรณ 1.1 งานรับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ 1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คาสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 1.6 นาแฟ้มเสนอผู้อานวยการสานักฯ / ผู้อานวยการส่วนฯ เพื่อลงนามหรือสั่งการ 1.7 งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ขอ…

24 March 2016 | 12:19 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments