สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัคร นักบริหารโครงการ จำนวน ๒ อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

หางาน กำลังหางาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัคร นักบริหารโครงการ จำนวน ๒ อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ไทย – วิธีวิจัย ๓. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและชุดโครงการของนักวิจัยหรือเครือข่ายภาคี เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๔. ค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ การสัมภาษณ์ หนังสือ/วารสาร/เอกสาร ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ หรือสรุปข้อมูลให้กับผู้จัดการงานวิจัย ๕. ศึกษา ทบทวนความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมหรือเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสรุปความเป็นองค์ความรู้ท…สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร นักบริหารโครงการ จำนวน ๒ อัตรา คุณสมบัติทั่วไป ๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันป…

4 December 2016 | 1:45 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments