สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา

หางาน งานใหม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา

ไทย – 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม 8 เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม 9 ผู้ช่วยพยาบาล อัตราว่าง 3 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้คว…ามสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 10 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราว่าง 21 อัตรา เงินเดือน ม.3 / ม.6 = 7,590 บาท เงินเดือน ปวช =8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ 11 พนักประจำห้องทดลอง อัตร…

11 September 2016 | 7:23 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments