สถาปนิกปฏิบัติการ

รับสมัครงาน งานใหม่ สถาปนิกปฏิบัติการ

สำนักงานศาลยุติธรรม – กรุงเทพฯ – ู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป (๖) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลักของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม (๗) ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัคยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนำเสนอการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และก้าวหน้าล้ำสมัย การกำหนดนโยบาย แผนงานมาตรการต่างๆ ๒. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินก…ารวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ๓. ด้านการประสานงาน (๑) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ (๒) ประสานการทำงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ…

15 November 2016 | 8:52 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments