สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน หางานใหม่ สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ 1 ตำแหน่ง

ไทย – สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ 1 ตำแหน่ง สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ 1 ตำแหน่ง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ (จัดทำเว็บไซต์) จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่แล…ะความรับผิดชอบดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการและประชาสัมพันธ์งานสมาคมฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ Social Media (Facebook, Line, Twitter, Instragram) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ * ออกแบบจัดทำเว็บไซต์และ Social Media (Facebook, Line, Twitter, Instragram) เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สื่อของสมาคมฯ ตลอดจนงานวิชาการต่างๆ ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์คลินิก สวท กิจกรรมและโครงการของสมาคมฯ ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ ตอบปัญหา สนทนา ในเว็บไซต์และ Social Media (Facebook…

14 July 2017 | 3:49 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments