สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน

รับสมัครงาน งาน หางานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสงขลา – นวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 1 ตำแหน่งที่สมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน บรรจุแต่งตั้งประจำที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 2 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (3) มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคอันสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังโรคยาเสพติดให้โทษ และต้องมีสติสัมปชัญญะปกติไม่ฟั่นเฟือน (4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (5) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (6) ไม่เป…็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท (8) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2553 หมวด 13 วินัยและโทษทางวินัย (9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ (10…

9 August 2015 | 7:56 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments