สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง หน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)

สมัครงาน งานใหม่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง หน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)

ไทย – สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง หน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน) โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : หน่วยที่ ๒ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน) อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้คว…สรรค์ ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑. วิชาภาษาจีน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาจีน โดยการให้สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือเรียงความ ๒. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับส…

23 April 2016 | 2:10 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments