สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

สมัครงาน หางานใหม่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

จังหวัดเพชรบุรี – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (เอกสารตามประกาศ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง… นิติกร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ร่วมประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน 2.ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ และคุ้มครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 3.งานนิติกรรมสัญญา 4.ดำเนินงานคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง 5.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับพิพาท เกณฑ์การประเมิน : เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม…

21 February 2016 | 7:14 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments