สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์

หางาน ค้นหางาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา – ตำบลเมืองที, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์ – กับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (3) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด (4) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด และนโยบายการค้าทั้งภายในและระหว่าง…คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือทางภาษาอังกฤษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า และการเผยแพรประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่างๆ (2) ศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเกี่ยว…

4 December 2017 | 8:54 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments