สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สมัครงาน หางานใหม่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

ไทย – ่างน้อย 2 ปี 6) มีบุคลิกดี มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลำให้กับงานได้ดี 7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี 1.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท และปริญญาโท 17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้ำนศึกษา วิเครำะห์ พัฒนำและประสำนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการสำคัญ แล…ะเสนอแนวทำงการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ประสำนงานกับทุกหน่วยงานในสภากาชาดไทย และหน่วยงาน ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนำความรู้ ความสามารถของบุคลำกรในสภากาชาดไทย และคณะทำงานยุทธศาสตร์ และแผนของสภากาชาดไทย ติดตำมและประเมินผลการดำเนินงานตำมแผนปฏิบัติการ สรุปผลเสนอแนะแก่หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในการปรับปรุงงานและโครงการ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีมได้ และ สามารถทำงานโดยอิสระมีการสนับสนุนกำกับในภาพรวมเท่ำนั้น อีกทั้งสามารถศึกษาหาข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่เป็น ประโยชน์กับงานที่ได้รับมอบหมาย คุณส…

11 July 2016 | 7:56 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments