สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสื่อสารภาษา (ล่าม)

หางาน กำลังหางาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสื่อสารภาษา (ล่าม)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – จังหวัดเชียงราย – จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสื่อสารภาษา ล่าม จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสื่อสารภาษา ล่าม อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสม…ัครคัดเลือก ๑ สัญชาติไทย ๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ๓ สามารถสื่อสาร และอ่านออก เขียนได้ ในภาษาเมียนมา เป็นอย่างดี ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานตรวจแรงงานและแปลภาษาเมียนมาให้กับพนักงานตรวจแรงงานในการรับข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและการตรวจแรงงานต่างๆ ๒ งานธุรการ และงานสารบรรณ ๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักง…

29 October 2016 | 7:39 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments