สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร

หางาน หางานใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – จังหวัดเชียงราย – ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำ…นวน ๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๑๑ เดือน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ๑ สัญชาติไทย ๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ๓ สามารถสื่อสาร และอ่านออก เขียนได้ ในภาษาเมียนมา เป็นอย่างดี ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานตรวจแรงงานและแปลภาษาเมียนมาให้กับพนักงานตรวจแรงงานในการรับข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและการตรวจแรงงานต่างๆ ๒ งานธุรการ และงานสารบรรณ ๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ…

10 October 2017 | 10:18 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments