สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

รับสมัครงาน หางาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

จังหวัดฉะเชิงเทรา – สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงาน บริการ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านพาณิชยกรรม (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1. พิมพ์และตรวจทานหนังสือราชการ 2. บันทึกข้อมูลทุกประเภทลงเครื่องคอมพิวเ…ตอร์ 3. จัดทำทะเบียน รับ – ส่ง ออกเลขหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ 4. คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน 5. จัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม 6. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 285 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3882-4420 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ในวันรา…

16 July 2016 | 2:08 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments