สำนักงาน คปภ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ

รับสมัครงาน งานใหม่ สำนักงาน คปภ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ

จตุจักร, กรุงเทพฯ – ลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง 2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี 3 มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี 4 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 4.1 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้อง…ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 4.2 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัยไม่ต่ำกว่า 12 ปี 4.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร วิธีการสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัคร…

27 July 2016 | 4:12 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments