สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

งาน หางาน สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

หลักสี่, กรุงเทพฯ – ให้ส่งสำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร 4.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ( จ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ) ส่งที่ คุณจินตหรา รอดสวัสดิ์ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเ…สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคล 2.คุณสมบัติทั่วไป ไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น 3.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 1.ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ แล…

9 October 2016 | 11:40 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments