หัวหน้าคลังสินค้า

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้าคลังสินค้า

กรุงเทพฯ – จังหวัดสระบุรี – จำนวน 1 อัตรา ประเภทของงาน : ลักษณะของงาน : หน้าที่หลัก 1.ควบคคุม ดูแล และอนุมัติ งานให้ดำเนินการได้ตามแผนงานและเป้าหมายตามที่ได้กำหนด 2.ให้คำปรึกษา สอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ต้องปฎิบัติ 1.วางแผนงานบริหารจัดการในหน่วยงานที่รับผืดชอบให้ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 2.ปรับปรุงแก้ไข งานด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฎิบัติงานอยู่เสมอ 3.ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล สั่งการ สอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานสำเร็จลุล่วง…และมีประสิทธิภาพ 4.ประชุม ปรึกษา รับคำสั่งจากประธานกรรมการบริหาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคบบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุ 30-45 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในการบริหารการจัดการ ความสามารถ ขับรถยนต์ดื้ ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้ดี อื่นๆ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบครอบ อดทน มีความเป็นผู้นำสูง เงินเดือน : ตามโครงสร้าง สถานที่ทำงาน : บริษัท น…

7 August 2016 | 7:33 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments