หัวหน้างานกิจกรรม

รับสมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้างานกิจกรรม

กรุงเทพฯ – ายในและภายนอกสถานศึกษา 8.สรุปการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา 9.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการรับสมัครงาน : สมัครผ่าน SchoolJob ( ) สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน : อ.เบญจมาศ ชื่อโรงเรียน : ที่อยู่ : เลขที่ 313-315 อาคาร/หมู่บ้าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหา…ตามวุฒิการศึกษา วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียด : รับสมัครอาจารย์ในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม สามารถ ทำโครงการ วางแผนงาน และจัดการดำเนินงานกิจกรรม ภายในวิทยาลัยฯื ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ควบคุมและดำเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ส่งเสริมแ…

17 July 2016 | 7:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments