หัวหน้างานบริการวิชาการ

งาน กำลังหางาน หัวหน้างานบริการวิชาการ

Mahidol University International College – กรุงเทพฯ – จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ติดตามผลการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ วิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ เพื่อให้โครงการบริการวิชาการต่างๆดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กำกับและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของวิทยาลัย กำกับ ดูแลงานประชุมกรรมการบริหารงานบริการวิชาการของวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำกับ ดูแลการจัดโ…ครงการบริการวิชาการต่างๆ เพื่อการบริการวิชาการตามแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ดูแลและประสานการดำเนินงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ, งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา, การดำเนินการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร กำกับดูแลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดและผลประโยชน์ให้แก่ผลผลิตทางวิชาการ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Qualifications เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระ…

19 May 2016 | 7:54 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments