หัวหน้างานบัญชีและการเงิน (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

สมัครงาน กำลังหางาน หัวหน้างานบัญชีและการเงิน (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดเชียงราย – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผ…ลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ หัวหน้างานบัญชีและการเงิน (ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย) 1.กำกับดูแลด้านบัญชีและการเงิน 2.ตรวจสอบกระทบยอดขายคงเหลือ 3.ควบคุมดูแลงานในระบบ SAP B1 อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต -เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร -เงินช่วยเหลือค่างานบวช งานแต่ง งานศพ – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ประกันอุบัติเหตุหมู่ – ตรวจสุขภาพประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ยกเว้นพนักงานขาย) – เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 15,000 บาท/ปี (ยก…

8 September 2015 | 6:21 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments