หัวหน้างาน (งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยตามนโยบายบูรณาการกองทุน NCH

งาน งานว่าง หัวหน้างาน (งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยตามนโยบายบูรณาการกองทุน NCH

หลักสี่, กรุงเทพฯ – าหย่วยบริการตามช่องทางที่กำหนด เช่น ทางโทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น 7 จัดทำข้อมูล regular report และ Monitor ข้อมูลให้กองทุนย่อย เพื่อหาความผิดปกติ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 8 จัดทำข้อมูลส่งผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 จัดทำข้อมูลสนับสนุนงานบริหารคุณภาพของกลุ่มงาน 10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว, ค่าการศึกษาบุตร เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สา…ธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 1. ประสบการณ์ในงานด้านการสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ทั่วไปไม่น้อยกว่า 10 ปี 2. มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอการบริหารงานเป็นอย่างดี 3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หลากหลายในงานที่รับผิดชอบได้ และสามารถจัดทำแผนงานของกิจกรรมที่รับผิดชอบได้ 4. สามารถเป็นพี่เลี้ยงหรือสอนงานที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรใหม่ได้ 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตา…

23 January 2016 | 8:07 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments