หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้จัดการโรงเรียน ,เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา

หางาน หางาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้จัดการโรงเรียน ,เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา

ไทย – ันดารได้ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา จำนวน: 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต คุณสมบัติ * วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ส. หรือปริญญาตรี อายุระหว่าง 25-35 ปี มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทาง และไปปฏิบัติงานประจำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ เอกสารสมัครงาน * รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา /ใบแสดงผลการเรียน สำเนาใบอนุญา…ตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่สมัครครู/ครูใหญ่) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม ใบประกาศนียบัตรการอบรมต่างๆ เป็นต้น วิธีการสมัครงาน * ส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครงานได้ที่ E-mail: กรอกใบสมัครงาน และแนบเอกสารสมัครงานต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่นี้ โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (สมัครงาน) 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 * หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานโครงการฯ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. ทางโครงการฯ จะ…

3 October 2018 | 5:10 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments