หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (มาบตาพุด)

รับสมัครงาน งานใหม่ หัวหน้าส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (มาบตาพุด)

General Environmental Conservation PCL – จังหวัดระยอง – RESPONSIBILITIES ควบคุมดูแล ในส่วนของห้องปฏิบัติการ วางแผนและพัฒนาระบบการทำงานและความรู้ ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนและตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำของเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาและพัฒนาการบำบัดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และใช้สารเคมีในการบำบัดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดต้นทุนการบำบัด วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี ปฏิบ…ัติตามระบบการจัดการการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีวิเคราะห์ หรือวิทยาศาสตร์เคมี มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ สามารถใช้เครื่องมึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ICP.GC/MS.IC เป็นต้น ผ่านการอบรมและจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) ปร…

22 June 2017 | 7:33 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments