หัวหน้าหน่วยธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

หางาน หางานใหม่ หัวหน้าหน่วยธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี – รดา ของพนักงาน เสียชีวิต – เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย – โบนัส (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) รายละเอียดของงาน 1.ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน อาคารสถานที่ 2.ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน 3.ดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน 4.ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการ 5.CCTV, ระบบสาธารณูปโภค, ระบบโทรศัพท์ ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังห…วัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มี Service mind รักงานบริการ สามารถบริหารจัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น มีความละเอียด รอบคอบ กล้าตัดสินใจ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และ เพื่อนร่วมงาน สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณจิราภรณ์ ตลับนาค โท…

1 June 2018 | 10:40 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments