หัวหน้าแผนกผลิต(สาขาพะเยา)

งาน หางาน หัวหน้าแผนกผลิต(สาขาพะเยา)

จังหวัดพะเยา – อบสนองความต้องการของตลาด อันจะส่งผลต่อการขยายตลาดให้ กว้างขวางมากขึ้น จึงสร้างโรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือโรงงานชุมพรในภาคใต้สำหรับ การผลิตอาหารทะเลในปี 2528 และโรงงานเชียงใหม่ในภาคเหนือสำหรับการผลิตพืชผัก ผลไม้ กระป๋อง ในปี 2531 โดยมีสาขาย่อยอีกสองแห่งที่อำเภอจุนจังหวัด พะเยา และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย บริษัทฯ มีปณิธานแน่วแน่ ในอันที่จะรักษาคุณภาพ และพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีคว…ามปีต่อมาได้ย้ายการผลิตพร้อมขยายโรงงานไปที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 9 ไร่ และพัฒนาผลิดภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพิ่มขึ้น อาทิ ผลไม้กระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ พร้อมๆ กันนั้นได้ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้าภายใต้ตรา “นกพิราบ” ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และจดจำของผู้บริโภคมากขึ้น จนกลุ่มสินค้าผักกาดองกระป๋องมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ในปี 1996 ด้วยนโยบายเพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นทางที่มีคุณภาพ การสร้างงานในชุมชน การเพิ่มศักย-ภาพในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อต…

11 December 2016 | 11:38 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments