หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment)

งาน หางาน หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment)

ไทย – รมมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและความเปราะบางอันเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก (child sensitive) มากยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และแนวปฏิบัติที่ดี เป็นกลไกนำ ตลอดจนผลักดันภารกิจพิเศษร่วมกันกับกลุ่มโครงการอื่นหรือสำนักอื่นของสถาบันฯ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: กําหนดแนวทาง และแผนการดําเนินงาน สำหรับโครงการความร่วมมือ โครงการศึกษาวิจัย และงานรณรงค์เชิงนโยบาย รวมถึงงานด้าน capacity building ทั้งในและระหว่างประ…ครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิก คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน: การศึกษา: ปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขา : สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาคลินิก หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: 5 – 10 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน (juvenile justice) และมีประสบการณ์ในระดับบริหา…

17 October 2017 | 7:38 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments