หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment)

หางาน มองหางาน หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment)

ไทย – ลังแก่แก่เด็ก และพัฒนาและยกระดับกลไกและการทำงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้สามารถคุ้มครองกลุ่มผู้เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและความเปราะบางอันเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก (child sensitive approaches) เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร และผลงานเชิงวิชาการและเชิงนโยบายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประ…หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment) หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment) Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ชื่อตำแหน่ง: หัวหน้าโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Chief of Program – Child Protection and Empowerment) สังกัด: สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: กำหนดแนวทาง แผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ วิจ…

11 August 2017 | 7:52 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments