หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Chief of Program – Women Empowerment)

สมัครงาน หางาน หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง (Chief of Program – Women Empowerment)

ไทย – หว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานการระดมนักวิชาการ เพื่อร่วมงานกับสถาบัน หรือ ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของสถาบัน เป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมประชุม และเจรจากับต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือ และการเจรจา ควบคุม ดูแล และบริหารโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยและงานด้านการรณรงค์เชิงนโยบายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ตามแผนความร่วมมือ และข้อตกลงระหว่างประเทศ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลความร่วมมือกับต่างประเทศที่เกียวข้องกับโ…บวนการทำงาน เพื่อให้โครงการศึกษาวิจัยบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ ดำเนินการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิก คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน: การศึกษา: ปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: 5 – 10 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย ความสัมพันธ์ระ…

19 August 2017 | 7:50 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments