องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 31 สิงหาคม 2558

รับสมัครงาน มองหางาน องค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 31 สิงหาคม 2558

จังหวัดพิษณุโลก – .ไม่จํากัดเพศ 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้หรือทางอื่นที่ก.อบต กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 1.ไม่จํากัดเพศ 2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ก.อบต.ก.พ. หรือก.ค.รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า๖หน่วยกิต 3.หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า12 ช… หลักฐานการยื่นสมัคร 1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง เดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิ ดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จํานวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบ จํานวน 2 รูป 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จํานวน 1 ฉบับ 5. สําเนาวุฒิการศึกษา จ…

18 August 2015 | 4:36 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments