อธิการบดีสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สมัครงาน งานว่าง อธิการบดีสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กรุงเทพฯ – งานในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณต่อผู้อำนวยการ เพื่อให้การดำเนินงานของ สทอภ. บรรลุตามวัตถุประสงค์ กำหนดแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผลักดัน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โครงการ/แผนงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง กำกับ ดูแล วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอกจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคของส่วนงานในความรับผิดชอบ เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสา…ทียบเท่า หรือระดับเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองคณบดี หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานเอกชน ต้องเป็ฯนิติยุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า 300 ล้านบาทต่อปี โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลโครงการวิจัย และ/หรือการบริหารโครงการ ที่มีงบประมาณรวมกันไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเข้าดูที่ www.gistda.or.th หรือติดต่อ 0-2141-4416/0-2141-4459 ไม่รับพิจา…

15 June 2016 | 7:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments