อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (2 อัตรา)

สมัครงาน ค้นหางาน อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (2 อัตรา)

กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (2 อัตรา) รายละเอียดของงาน : คุณสมบัติ : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (2 อัตรา) – วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอน ภาษาอังกฤษ หรือสาขาทีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา – มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้อาสางาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ – มีทักษ…ะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา – มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน – มีสุขภาพแข็งแรง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 2 ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้ ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี ว…

5 January 2017 | 8:18 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments