อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์

หางาน หางานใหม่ อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ – ิดทำการสอนอยู่ 6 ศูนย์ ได้แก่ ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ระยอง,นครศรีธรรมราช,เพชรบูรณ์ สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันอุบัติเหตุ – ศึกษาต่อ อบรม ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดของงาน สอนระดับปริญญาตรี 1.คณะบริหารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการบัญชี 3.คณะบริหารศาสตร์สาขาสาขาการจัดการ 4.คณะนิติศาสตร์ 5.คณะรัฐศาสตร์ 6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังกฤษ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา เงินเดือน…มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง และ มาตรา ๑๓๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษาเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภายใต้ปรัชญา “Building A Future of Excellence สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต” มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”เป…

23 February 2016 | 11:48 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments