อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese / Thai Nationality)

สมัครงาน ค้นหางาน อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese / Thai Nationality)

สวนหลวง, กรุงเทพฯ – ันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 3.เครื่องแบบพนักงาน 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.การตรวจสุขภาพประจำปี 6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 7.การฝึกอบรมสัมมนา 8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย 9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้ 10. ทุนการศึกษาบุตรระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาที่สถาบัน 11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese… / Thai Nationality) รายละเอียดของงาน – ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ – ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่น รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ – วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน – ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง – รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฯ…

28 September 2015 | 10:25 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments