อาจารย์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 Jun 2018

รับสมัครงาน หางานใหม่ อาจารย์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 Jun 2018

ธนบุรี, กรุงเทพฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร (งานอาจารย์/ด้านวิชาการ) เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบริหารจัดการ, การจัดการการเงิน, การบริหารธุรกิจ, การ จัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, การบริหารนวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หร…ือ TETET LEVEL 5 ขึ้นไป (ยังไม่หมดอายุ) หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ การศึกษาอบรม การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการและควบคุมคุณภาพหลักสูตร การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การให้บริการทางวิชาการสังคม การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแ…

13 June 2018 | 7:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments